Prevádzkový poriadok

Hotel pre psov a výcvik psov - Žilina

 • hotel pre psov a výcvik psov
 • hotel pre psov a výcvik psov
 1. PREVÁDZKOVÁ DOBA HOTELA (preberanie a odovzdávanie psov) je PONDELOK- NEDEĽA letnom období o 9:00 alebo o 17:00, zimnom období o 9:00 alebo o 16:00, ak nie je dohodnuté inak.

 2. Venčenie psa prebieha 3x denne a to jednu hod vo výbehoch v areáli, ak nie je obmedzené nepriaznivým počasím.

 3. Potravu je objednávateľ povinný priniesť v zodpovedajúcom množstve a kvalite. Kŕmenie sa vykonáva u dospelých psov 1x denne a dva krát u šteniat, ak nie je dohodnuté inak.

 4. V deň ubytovania je objednávateľ povinný odovzdať očkovací preukaz s platným očkovaním proti besnote, infekčnej hepatitis, leptospiróze, parainfluenzii.
  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dať psa skontrolovať veterinárnemu lekárovi v prípade, ak sa vyskytne podozrenie na ochorenie psa. Veterinárnu ošetrenie hradí objednávateľ.

 5. V prípade, ak by došlo k poraneniu alebo ochoreniu psa v priebehu ubytovania, prevádzkovateľ zaistí pre psa kompletnú veterinárnu starostlivosť s tým, že náklady spojené s jeho liečbou budú objednávateľovi pripočítané k odmene za ubytovanie. Prevádzkovateľ je povinný ochorenie psa objednávateľovi oznámiť v prípade, že objednávateľ uvedie telefónne číslo na zmluve, popr. osobu na ktorú sa má so správou obrátiť. Pokiaľ objednávateľ toto neudá, má sa za to, že súhlasí s vyššie uvedeným postupom.

 6. Objednávateľ zodpovedá za škody vzniknuté psom v priebehu ubytovania a to v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ je povinný na vyžiadanie objednávateľa škody spôsobené psom počas doby ubytovania preukázať.

 7. Odmena za ubytovanie psa je splatná v hotovosti v deň ubytovania, resp. formou zálohy na účet prevádzkovateľa a to vo výške min. 50% z predpokladanej odmeny za dobu ubytovania. Záloha je nevratná.

 rezervacia

Chcete sa niečo opýtať?

Polia označené (*) sú povinné.
captcha
Reload

Hotel pre psov | Výcvik psov | Žilina Hotel pre psov | Výcvik psov | Žilina
created by: Marek Sarvas